Disclaimer

Door deze websites te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BvnO behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Ondanks de constante zorg en aandacht die BvnO aan de samenstelling en het onderhoudt van deze website besteedt en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. BvnO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de websites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door BvnO niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. BvnO wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten
BvnO, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BvnO, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, anders dan wat wettelijk geoorloofd is.