Login

<%@ LANGUAGE=VBSCRIPT%> <% ses_inlog = Session("inlog") ses_disp_n = Session("disp_n") login = TRIM(Request.Form("ingevuld")) error = TRIM(Request("error")) If login = "ja" Then inlog = TRIM(Request.Form("naam")) paswoord = TRIM(Request.Form("pwd")) set rs = server.CreateObject("ADODB.Recordset") strsql = "SELECT * FROM uitvoerder WHERE login = '" & inlog & "' AND paswoord = '" & paswoord & "'" set rs = ConStr.Execute (strsql) If (not rs.BOF) And (not rs.EOF) Then Session("level") = rs("level").value Session("inlog") = rs("login").value Session("disp_n") = rs("naam").value Session("user_id") = rs("uitvoerder_id").value Response.Redirect "index.asp" Else Response.Redirect "login.asp?error=1" End If Else If error = "1" Then Melding = "Verkeerd paswoord" ElseIf error= "2" Then Melding = "Succesvol uitgelogd!" Else Melding = "" End If %>
Vluchtwegenplan database

<%If (ses_inlog <> "") Then%>
Je bent al ingelogd, <%=ses_disp_n%>.
<%Else%> <%=Melding%>
Projectnaam:
Wachtwoord:

<%End If End If%> Door hier in te loggen kunt u als klant uw tekenwerk bekijken

Voor extra informatie omtrent ons produkt kunt u contact opnemen met een van onze Projectleiders.